Đời sống X hội Miền Bắc

                đầu thế kỷ 20   ( năm 1915- 1916 )

 

                   

Quan huyện v cc chức sắc tập trung          Quan huyện đọc chiếu vua, 1915

       

tại huyện đường, 1915

 
   

        

 vị quan trong triều phục thường, 1916     vin đội         ng l trưởng ht điếu bt

               

ngi cha trn Tam Đảo, thng 6 năm 1916,  b vi v hai ch tiểu, khoảng 1916

      

b đồng, 1915                   b đồng, 1915                   b đồng, 1915

 
   

       

gia đnh kh giả                                           ht thuốc phiện, 1915

 
   

   

mẹ con người hnh khuất m                        Lo m vi khch xin độ nhật

    

Phụ nữ nhuộm răng đen, 1915,  Mấy b gi, 1916

 
   

  

Cậu b &g chọi                               Hi rau                             Đnh dậm

          

Quay tơ                                                    Cấy la

 
   

    

C b chăn tru                             Phơi thc sau vụ gặt

 
 

 

     

Tm trầu, 1916             Cơi trầu                           Trang phục đi hội

 
   

Phường nhạc lễ hội

           

Chợ Bắc Lệ (x Tn Thnh, Lạng Sơn) 1915                        Bn gạo, 1914-1915

            

                 

Qun nước v hng qu rong                    Qun ăn trn đường qu

 
   

Một phụ nữ đang nấu ăn