Thư gửi Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, các đại biểu dự Đại hội lần thứ XII và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

                                                                     Ngày 9 tháng 12 năm 2015

Thưa quư vị,

Chúng tôi, những người kư tên dưới đây, hết sức trăn trở, lo âu về vận mệnh đất nước, thấy cần gửi tới Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI cùng các đại biểu dự Đại hội XII và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam một số suy nghĩ và yêu cầu bức thiết phù hợp với ư nguyện của đông đảo nhân dân trong nước và người Việt ở nước ngoài.

1- Qua 30 năm đổi mới, Việt Nam từ một nước kém phát triển trở thành nước đang phát triển ở tŕnh độ trung b́nh thấp với những tiến bộ về kinh tế và đời sống nhân dân, về thực hiện các “Mục tiêu thiên niên kỷ” do Liên Hiệp Quốc đề ra. Tuy nhiên, so với nhiều nước, nhất là các nước trong khu vực (trong đó có những nước cách đây không lâu c̣n ở tŕnh độ phát triển ngang hoặc kém nước ta), Việt Nam đă tụt hậu xa hơn cả về kinh tế, khoa học công nghệ và giáo dục, đặc biệt là về năng suất lao động, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Thực trạng kinh tế đang có nhiều bất ổn (nổi lên là ngân sách và cán cân thanh toán quốc tế thâm hụt nặng kéo dài, nợ công tăng quá nhanh); nhiều tài nguyên bị khai thác cạn kiệt; môi trường bị tàn phá và ô nhiễm nghiêm trọng; văn hóa xuống cấp; đạo đức xă hội bị băng hoại; nhân dân ngày càng mất ḷng tin vào thể chế chính trị.

 
   

Mặt khác, Trung Quốc ngày càng ngang nhiên thực hiện mưu đồ bành trướng, ḥng biến nước ta thành một chư hầu kiểu mới, liên tục xâm phạm chủ quyền và lănh thổ của nước ta cả trên biên giới đất liền và biển đảo, tăng sự uy hiếp và chi phối đối với nước ta trên nhiều mặt. Thời gian gần đây, trong khi vẫn dùng những lời hoa mỹ về ḥa b́nh, hữu nghị, nhà cầm quyền Trung Quốc đă có những bước leo thang thực hiện mưu đồ bành trướng trên Biển Đông bất chấp luật pháp quốc tế, không chỉ trắng trợn xâm phạm chủ quyền của Việt Nam mà c̣n gây bất ổn cho ḥa b́nh, an ninh, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Trong bối cảnh đó, hầu hết các nước đều mong muốn và ủng hộ Việt Nam độc lập, phồn vinh, ngăn chặn có hiệu quả các mưu đồ bành trướng của Trung Quốc. Nhiều nước, kể cả những nước phát triển nhất, đă cam kết cùng Việt Nam trở thành đối tác chiến lược, đối tác toàn diện. Mới đây, hiệp định đối tác xuyên Thái B́nh Dương (TPP) thu hút Việt Nam tham gia từ đầu đă được kư kết; khối ASEAN mà Việt Nam là thành viên đă nâng cấp sự liên kết thành Cộng đồng. Sự hội nhập quốc tế ở tầm cao hơn đặt ra thách thức mới, song chưa bao giờ Việt Nam có được sự đồng t́nh và ủng hộ mạnh mẽ cả tinh thần lẫn vật chất của nhân dân và các quốc gia trên thế giới như ngày nay. Đó là cơ hội quư báu, tạo thuận lợi cho sự phát triển hợp tác b́nh đẳng, hữu nghị giữa nước ta với các nước, thoát khỏi sự lệ thuộc vào Trung Quốc. Một nước Việt Nam có thế và lực mạnh trên cơ sở đoàn kết toàn dân tộc, gắn bó giữa nhà nước và nhân dân, là con đường duy nhất để nước ta duy tŕ ḥa b́nh, hữu nghị và hợp tác cùng có lợi với Trung Quốc và các nước trên thế giới một cách b́nh đẳng.

Các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương chuẩn bị tŕnh Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam mặc dù viết rất dài nhưng nặng về nhận định và chủ trương sáo ṃn, chưa nh́n đúng sự thật, chưa nêu rơ thực trạng hiểm nguy mà đất nước và nhân dân ta đang đối mặt, đặc biệt là chưa phân tích thẳng thắn nguyên nhân dẫn tới thực trạng đó.

Sự phát triển của đất nước bị ḱm hăm chủ yếu là do Đảng Cộng sản Việt Nam từ nhiều năm nay dẫn dắt cả dân tộc đi con đường xây dựng chủ nghĩa xă hội theo mô h́nh Xô-viết dựa trên chủ nghĩa Mác - Lênin. Trên con đường đó, trong vai tṛ lănh đạo Nhà nước và xă hội, Đảng Cộng sản Việt Nam bám giữ thể chế độc tài toàn trị với bộ máy cầm quyền hết sức nặng nề, thiên về dùng bạo lực và dối trá, vi phạm nhiều quyền tự do dân chủ và lợi ích chính đáng của nhân dân, tạo thuận lợi cho tệ tham nhũng, ức hiếp dân và sự thao túng của các nhóm lợi ích bất chính. Đường lối sai lầm theo ư thức hệ cùng với bộ máy cầm quyền nhiều khuyết tật cũng không dựa vào sức mạnh của toàn dân tộc để có đối sách đúng đắn bảo vệ độc lập, chủ quyền chống mưu đồ và hành vi bành trướng của Trung Quốc.

Thực tiễn của nước ta cũng như trải nghiệm của nhiều nước trên thế giới đă cho thấy rơ sai lầm và thất bại của đường lối xây dựng chủ nghĩa xă hội theo chủ nghĩa Mác - Lênin. Công cuộc đổi mới ở Việt Nam trong nhiều năm qua về thực chất đă từ bỏ những nguyên lư cơ bản về xây dựng nền kinh tế xă hội chủ nghĩa theo chủ nghĩa Mác - Lênin. Vậy mà các văn kiện tŕnh Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn nhấn mạnh lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng, kiên định theo con đường xă hội chủ nghĩa, đặt độc lập dân tộc, xây dựng nhà nước pháp quyền và nền kinh tế thị trường phải gắn với chủ nghĩa xă hội.

2- Trong bối cảnh quốc gia và quốc tế hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam phải đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết và dựa hẳn vào nhân dân, tự giải thoát khỏi ư thức hệ giáo điều, tự giải phóng chính ḿnh khỏi t́nh trạng tha hóa của một đảng độc quyền toàn trị, dứt khoát từ bỏ đường lối xây dựng chủ nghĩa xă hội theo chủ nghĩa Mác - Lênin, chủ động tiến hành cải cách chính trị triệt để và toàn diện theo con đường dân tộc và dân chủ. Hơn lúc nào hết, nước ta vừa có điều kiện, vừa bắt buộc phải tiếp thu và vận dụng sáng tạo các giá trị của văn minh nhân loại để xây dựng Việt Nam thành một nước phát triển trên nền tảng dân chủ với kinh tế thị trường, nhà nước pháp quyền và xă hội dân sự, phát huy sức mạnh đoàn kết, ḥa giải dân tộc, giữ vững độc lập tự chủ, bảo vệ chủ quyền và lănh thổ quốc gia.

Đại hội XII là cơ quan lănh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa có trách nhiệm, vừa có thẩm quyền đề xướng cuộc cải cách chính trị trong ḥa b́nh, với tinh thần khép lại quá khứ, không hồi tố, phát huy dân chủ với tất cả sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc. Ư chí quyết tâm chuyển đổi thể chế chính trị của Đại hội XII cần được biểu thị bằng những hành động cụ thể như đổi tên đảng (không gọi là Đảng Cộng sản); đổi tên nước (không gọi là Cộng ḥa xă hội chủ nghĩa); trả lại tự do cho những người khác chính kiến đang bị giam giữ; chấm dứt sự trấn áp và ngăn chặn nhân dân thực hiện quyền tự do dân chủ theo Hiến pháp. Đó là những việc có thể làm ngay, quy tụ được ḷng người, khơi dậy niềm tin và khí thế đồng t́nh ủng hộ của nhân dân đối với công cuộc đổi mới chính trị và kinh tế ở tầm cao hơn

 
 

 

3- Sự nghiệp chuyển đổi thể chế chính trị gắn với đổi mới kinh tế để Việt Nam trở thành nước phát triển trên nền tảng dân chủ đ̣i hỏi phải tiến hành từng bước với nhiều công việc nặng nề và phức tạp như sửa đổi Hiến pháp; xây dựng mới và hoàn thiện hệ thống luật (đặc biệt là luật bảo đảm thực hiện quyền tự do dân chủ của nhân dân đi liền với xây dựng kỷ cương xă hội, luật về đảng chính trị và đảng cầm quyền, luật về đất đai theo chế độ đa sở hữu…); xây dựng bộ máy cầm quyền tinh gọn với ba nhánh quyền lực (lập pháp, hành pháp và tư pháp) độc lập, trong đó Quốc hội được bầu cử thật sự dân chủ, có thực quyền và chuyên trách; hoàn thiện các định chế của một nền kinh tế thị trường đầy đủ với môi trường cạnh tranh b́nh đẳng, lành mạnh; cải cách để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, phát triển khoa học công nghệ; đồng thời, có đối sách đúng đắn để giữ ǵn và phát triển quan hệ ḥa b́nh, hữu nghị với các nước láng giềng và các nước khác, đặc biệt là các nước phát triển cao, ngăn chặn mưu đồ bành trướng của Trung Quốc, từng bước thoát khỏi sự lệ thuộc vào Trung Quốc cả về kinh tế và chính trị, xă hội.

Để hoạch định và thực thi có hiệu quả những công việc đó, yếu tố quyết định là những người đảm nhiệm cương vị lănh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước, trước hết là những chức vụ chủ chốt, phải là những người có tinh thần kiên quyết đổi mới thể chế cả về chính trị và kinh tế, có năng lực chỉ đạo xây dựng và điều hành thực hiện các chương tŕnh và biện pháp h́nh thành thể chế mới; có bản lĩnh kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia. Muốn vậy, công tác nhân sự tại Đại hội XII phải thật sự dân chủ. Các đại biểu Đại hội, với cương vị và trách nhiệm là thành viên của cơ quan lănh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam cần làm đúng quyền hạn của ḿnh, băi bỏ những quy định của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về công tác nhân sự không đúng Điều lệ đảng dẫn tới sự chi phối, thậm chí áp đặt của cấp ủy sắp măn nhiệm đối với nhân sự của cơ quan lănh đạo nhiệm kỳ mới; yêu cầu Đại hội được bầu trực tiếp Tổng bí thư, và danh sách đề cử không chỉ có một người. Đại hội XII phải bầu được Ban Chấp hành Trung ương khóa mới đủ sức đưa đất nước vượt qua những khó khăn thách thức để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia. Kiên quyết không giao phó trọng trách cho những người mang nặng tư tưởng bảo thủ, giáo điều, đặt lợi ích riêng lên trên vận mệnh dân tộc, tham nhũng hoặc tài sản giàu có bất minh, thiếu bản lĩnh, không có khả năng xử lư những vấn đề do thực tiễn của cuộc sống đất nước đặt ra.

 
 

 

Tuy đối mặt với những thách thức mới rất gay gắt, nhưng với sự cổ vũ và bài học chuyển đổi thể chế độc tài sang dân chủ một cách ḥa b́nh ở nhiều nước, đặc biệt là ở Myanmar mới đây, Đảng Cộng sản Việt Nam đang có cơ hội thuận lợi hơn bao giờ hết để đưa đất nước chuyển sang giai đoạn phát triển mới.

Khi chuẩn bị Đại hội VI, dù thời gian họp đă cận kề, cơ quan lănh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam thời ấy đă kiên quyết viết lại báo cáo chính trị theo tinh thần đổi mới, mở đường cho đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xă hội và có bước phát triển mới. Bài học đó cần được vận dụng để thay đổi cách chuẩn bị và tiến hành Đại hội XII đáp ứng được yêu cầu của đất nước và mong đợi của nhân dân. Đó là trách nhiệm của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và toàn thể các đại biểu dự Đại hội XII trước vận mệnh của dân tộc.

Xin gửi đến quý vị lời chào trân trọng!

 
   

DANH SÁCH KÝ TÊN

1.       Nguyễn Trọng Vĩnh, Thiếu tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Phó Ban Tổ chức Trung ương Đảng khóa Ba, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc từ năm 1974 đến 1987, Hà Nội

2.       Nguyễn Đình Đầu, nhà nghiên cứu, TP HCM

3.       Hoàng Tụy, GS, Hà Nội

4.       Nguyễn Mạnh Can, nguyên Phó ban Tổ chức Trung ương, Hà Nội\

5.       Nguyễn Quang A, TS, Hà Nội

6.       Nguyễn Đình An, nguyên Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Quảng Nam - Đà Nẵng, Đà Nẵng

7.       Bùi Tiến An, cựu tù chính trị Côn Đảo, TP HCM

8.       Nguyễn Văn An, cán bộ hưu trí, TP HCM

9.       Trần Bang, cựu chiến binh, kỹ sư, TP HCM

10.  Huỳnh Kim Báu, nguyên Tổng Thư kư Hội Trí thức Yêu nước Thành phố Hồ Chí Minh, TP HCM

11.  Nguyễn Nguyên Bình, nhà văn, Hà Nội

12.  Nguyễn Trọng B́nh, nguyên Hiệu trưởng Đại học Tại chức Hải Pḥng, Hà Nội

13.  Bùi Văn Bồng, Đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam, nhà báo, nguyên Trưởng ban Đại diện báo Quân đội Nhân dân khu vực miền Tây Nam bộ, Cần Thơ

14.  Phạm Minh Châu, GSTS Đại học Paris 7 và Đại học Khoa học & Công nghệ Pháp Việt USTH, Hà Nội

15.  Huỳnh Ngọc Chênh, nhà báo, TP HCM

16.  Nguyễn Huệ Chi, GS, Hà Nội

17.  Nguyễn Kim Chi, nghệ sĩ ưu tú, Hà Nội

18.  Tống Văn Công, nguyên Tổng Biên tập báo Lao Động, TP HCM

19.  Nguyễn Đình Cống, GS TS, Hà Nội

20.  Tiêu Dao Bảo Cự, nhà văn, Lâm Đồng

21.  Nguyễn Đức Dân, GS TS, TP HCM

22.  Nguyễn Trung Dân, nhà báo, TP HCM

23.  Nguyễn Đắc Diên, bác sĩ Nha khoa, TP HCM

24.  Nguyễn Xuân Diện, TS, Hà Nội

25.  Lê Đăng Doanh, TS, Hà Nội

26.  Nguyễn Thị Xuân Dung, cán bộ hưu trí, TP HCM

27.  Hoàng Dũng, PGS TS, TP HCM

28.  Nguyễn Văn Dũng, nhà giáo, Huế

29.  Phùng Liên Đoàn, TS, Hoa Kỳ

30.  Minh Đường, TS, Giám đốc Trung tâm Xây dựng Môi  trường Văn hóa mới, Viện trưởng Viện Nghiên cứu SENA, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Hà Nội

31.  Hoàng Lại Giang, nhà văn, TP HCM

32.  Nguyễn Thanh Giang, TS, cán bộ hưu trí, Hà Nội

33.  Nguyễn Thu Giang, nguyên Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP HCM, TP HCM

34.  Nguyễn Ngọc Giao, nhà giáo về hưu, Pháp

35.  Lê Công Giàu, nguyên Phó Bí thư thường trực Đoàn Thanh niên Cộng sản Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Phó Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Thành phố (Saigontourist), TP HCM

36.  Trần Hải Hạc, nguyên PGS Đại học Paris 13, Pháp

37.  Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Hà Nội

38.  Nguyễn Gia Hảo, nguyên thành viên Tổ Tư vấn của Thủ tướng Chính phủ Vơ Văn Kiệt, Hà Nội

39.  Đặng Thị Hảo, TS, nguyên Phó Ban Ban Văn học Cổ cận đại Viện Văn học, Hà Nội

40.  Nguyễn Thanh Hằng, dược sĩ, Pháp

41.  Nguyễn Trọng Hiền, nhà Vật lư, Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, Hoa Kỳ

42.  Lại Thị Ánh Hồng, thành viên Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, TP HCM

43.  Đoàn Nhật Hồng, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng, Đà Lạt

44.  Nguyễn Vạn Hồng (Cung Văn), nhà báo, Đà Nẵng

45.  Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh

46.  Nguyễn Thế Hùng, GS TS, Đà Nẵng

47.  Diệp Đình Huyên, nguyên giám đốc đài Phát thanh Truyền h́nh tỉnh Lâm Đồng, hưu trí, Đà Lạt

48.  Phạm Xuân Huyên, GSTS, Đại học Paris Denis Diderot và Viện John Von Neumann, Đại học Quốc gia TP HCM

49.  Hoàng Hưng, nhà thơ, TP HCM

50.  Nguyễn Đăng Hưng, GS Danh dự Đại học Liège, Bỉ, TP HCM

51.  Nguyễn Thị Xuân Hương, cán bộ hưu trí, TP HCM

52.  Lê Phú Khải, nhà báo, TP HCM

53.  Vũ Trọng Khải, PGS TS, TP HCM

54.  Nguyễn Sỹ Kiệt, TS Khoa học Kỹ thuật, TP HCM

55.  Tương Lai, nguyên thành viên Tổ Tư vấn của Thủ tướng Vơ Văn Kiệt, nguyên Viện trưởng Viện Xă hội học Việt Nam, TP HCM

56.  Nguyễn Ngọc Lanh, Nhà giáo Nhân dân, nguyên GS Đại học Y Hà Nội, Hà Nội

57.  Cao Lập, cựu tù chính trị Côn Đảo, TP HCM

58.  Hồ Uy Liêm, PGS TS, nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, Hà Nội

59.  Vũ Linh, nhà giáo, Hà Nội

60.  Phan Đắc Lữ, nhà thơ, TP HCM

61.  Nguyễn Văn Ly (Tư Kết), nguyên Thư kư của đ/c Mai Chí Thọ, TP HCM

62.  Nguyễn Khắc Mai, nhà nghiên cứu, Hà Nội

63.  Huỳnh Tấn Mẫm, bác sĩ, nguyên Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài G̣n (trước 1975), Đại biểu Quốc hội khóa 6, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, TP HCM

64.  Gioan Baotixita Huỳnh Công Minh, linh mục Tổng Giáo phận Sài G̣n

65.  Phạm Gia Minh, TS, Hà Nội

66.  Ngô Minh, nhà thơ, Huế

67.  Bửu Nam, PGS TS, Huế

68.  Trần Tố Nga, nhà giáo về hưu, TP HCM, hiện đang ở Paris

69.  Kha Lương Ngăi, nguyên Phó Tổng Biên tập báo Sài G̣n giải phóng, TP HCM

70.  Nguyên Ngọc, nhà văn, Hội An

71.  Hạ Đ́nh Nguyên, cựu tù Côn Đảo, TP HCM

72.  Phạm Đức Nguyên, PGS TS, giảng viên cao cấp, Đại học Xây dựng, Hà Nội

73.  Nguyễn Minh Nguyệt, nguyên cán bộ giảng dạy Đại học Tổng hợp Hà Nội, TP HCM

74.  Trần Minh Nguyệt, cán bộ hưu trí, TP HCM

75.  Trương Duy Nhất, nhà báo độc lập, Đà Nẵng

76.  Hoàng Ư Nhi, nhà thơ, TP HCM

77.  Nguyễn Nhiên, nguyên Giám đốc Trung tâm Quan hệ Quốc tế của thành phố Huế, Huế

78.  Hồ Ngọc Nhuận, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, TP HCM

79.  Huỳnh Sơn Phước, nhà báo, nguyên Phó Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ, Hội An

80.  Nguyễn Thị Phương, cán bộ hưu trí, TP HCM

81.  Nguyễn Đăng Quang, Đại tá Công an, Hà Nội

82.  Trần Đức Quế, cán bộ Bộ Giao thông Vận tải, đă nghỉ hưu, Hà Nội

83.  Bùi Minh Quốc, nhà thơ, Đà Lạt

 
 

84.  Trần Minh Quốc, nhà giáo, TP HCM

85.  Sương Quỳnh (Ngô Kim Hoa), thành viên Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, TP HCM

86.  Tạ Cao Sơn, Đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2, Hà Nội

87.  Nguyễn Kim Sơn (tức Huy Văn), Đại tá, cựu Đội viên Cứu quốc quân, Hà Nội

88.  Tô Lê Sơn, kỹ sư, TP HCM

89.  Trần Ngọc Sơn, bút hiệu Nguyễn Trung Chính, kỹ sư, Pháp

90.  Jacques Nguyễn Thái Sơn, Président Interface de la Francophonie, Cố vấn Viện Địa Chính trị Paris (AGP), Pháp

91.  Văn Tạo, GS, nguyên Viện trưởng Viện Sử học, Hà Nội

92.  Lê Văn Tâm, TS, Nhật Bản

93.  Hoàng Thúc Tấn, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn pḥng Chính phủ, Hà Nội

94.  Tạ Đ́nh Thính, nguyên Vụ Trưởng Văn pḥng Trung ương Đảng, Hà Nội

95.  Trần Công Thạch, nhà giáo, nguyên cán bộ Thành đoàn TP HCM, thành viên Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, TP HCM

96.  Nguyễn Quốc Thái, nhà báo, TP HCM

97.  Trần Thị Băng Thanh, PGS TS, Hà Nội

98.  Huỳnh Kim Thanh Thảo, cử tri, TP HCM

99.  Lê Thân, cựu tù chính trị Côn Đảo, TP HCM

100.       Nguyễn Quang Thân, nhà văn, TP HCM

101.       Giuse Maria Lê Quốc Thăng, linh mục Tổng Giáo phận Sài G̣n

102.       Đinh Hoàng Thắng, TS, Thư kư Chương tŕnh “Minh triết làm chủ Biển Đông”, Trung tâm Minh triết, Hà Nội

103.       Đào Tiến Thi, ThS, Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Hà Nội

104.       Phạm Tư Thanh Thiện, nhà báo về hưu, Pháp

105.       Trần Văn Thọ, GS TS, Đại học Waseda, Nhật Bản

106.       Vơ Văn Thôn, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh, TP HCM

107.       Nguyễn Bá Thuận, TS, nhà giáo về hưu, TP HCM

108.       Đào Công Tiến, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên Hiệu trưởng truờng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, TP HCM

109.       Phạm Toàn, nhà giáo, Hà Nội

110.       Nguyễn Thị Ngọc Toản, GS, Đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên Chủ nhiệm Khoa Sản Viện Quân Y 108, Hà Nội

111.       Nguyễn Thị Ngọc Trai, nhà văn, nguyên Phó Tổng biên tập báo Văn nghệ, Hà Nội

112.       Mạc Văn Trang, PGS TS, Hà Nội

113.       Nguyễn Thị Khánh Trâm, nghiên cứu viên, TP HCM

114.       Nguyễn Trung, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan, nguyên trợ lư cố Thủ tướng Vơ Văn Kiệt, Hà Nội

115.       Thanh Tùng, họa sĩ, TP HCM

116.       Nguyễn Văn Tuyến, Đại tá, cán bộ tiền khởi nghĩa, Hà Nội

117.       Đoàn Sự, Đại tá, nguyên Cục phó thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Hà Nội

118.       Lưu Trọng Văn, nhà văn, nhà báo, TP HCM

119.       Trần Thế Việt, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Lạt, Lâm Đồng

120.       Hồ Trí Việt, nhà báo, nhà văn và phê b́nh văn học, TP HCM

121.       Trần Đại Vinh, nhà nghiên cứu, Huế

122.       Hà Quang Vinh, hưu trí, TP HCM

123.       Trần Ngọc Vương, GS TS, Hà Nội

124.       Tô Nhuận Vỹ, nhà văn, Huế

125.       Nguyễn Đắc Xuân, nhà văn, nhà nghiên cứu lịch sử văn hoá Huế, Huế

126.       Phạm Xuân Yêm, GS TS, Pháp

127.       Nguyễn Đông Yên, GS TS, Hà Nội5