Yếu tố Tôn Giáo là một yếu tố quan trọng

          để xây dụng một xă hội  Việt Nam:

                      Độc lập Tự Do và Hạnh phúc

 

 

     I-  Yếu tố  tôn giáo  luôn  luôn  là yếu tố quan trọng nhất

 

  Trong  bất cứ một nền văn hóa  chân chính nào, th́  yếu tố  tôn giáo  luôn  luôn  là yếu tố quan trọng nhất  trong các yếu tố cấu tạo nên  nền văn hóa đó.  Trong xă hội Việt hiện nay,    nhà nước xă hội chủ nghĩa có khuynh hướng  muốn   chuyển  biến   văn hóa  Việt thành văn  hóa vô thần.   Chế độ cai trị vô thần này,  mặc dầu  trong các công văn  đều đề cao 3 chữ:   Độc lập Tự Do Hạnh phúc  suốt 70 năm trời từ năm 1945 cho tới nay, mà  thực tế  xă hội Việt  càng ngày càng mất  Độc Lập Tự Do Hạnh phúc về mặt  đối ngoại và  đối nội.

  Về măt đối ngoại ,   nước Việt đă mất chủ quyền  nơi biển đông,  nhường nhiều khu vực kinh tế đất đai cho Trung Quốc  khai thác,  cho  hàng hóa Trung Quốc tràn ngập  thị trường Việt Nam,  khiến nền kinh  tế nước nhà bị bóp nghẹt không thể phát triển.

 
 

 Về mặt đối nội,  nhà nước  bóp nghẹt  sự  tự do của dân chúng, bắt bớ những  ai  bất đồng chánh kiến, nhất là những chánh kiến xây dựng quốc gia,  nhà nước cướp đoạt đất đai  dân chúng tạo nên một đời sống  nghèo nàn đói khổ.

Về mặt cá nhân con người,  con tim   xem ra bị  bệnh vô cảm trước những đau khổ của kẻ khác,  giành dật miếng ăn, tham lam, trộm cắp,,,,,,,,,

 

Bởi vậy muốn   cải biến  xă hội Việt trở lại tốt đẹp, muốn một xă hội độc lập tự do và hạnh phúc thực sự,    th́  nhà nước phải cổ vơ  và  tôn trọng một nền văn hóa  Việt  hữu thần,   đặt nặng   yếu tố tôn giáo chân chính nơi văn hóa Việt.

Trong văn hóa Việt chân chính, có  những dấu ấn  Phật Giáo, Khổng Giáo và  Thiên Chúa Giáo. Để lănh dạo Xă hội lên tốt,  Phật Giáo  rao giảng  Chính Ngữ , Chính Mạng và Chính Nghiệp;    Khổng Giáo rao giảng  Chính Danh;   C̣n Thiên Chúa Giáo rao giảng  đức Công Chính  ( Chính Trực ).

 

 

          II-  Ư nghĩa quốc tế  của các  từ ngữ Chính Ngữ,

           Chính Mạng,  Chính Nghiệp,  Chính Danh, và Công Chính.

 

Để hiểu  xít xao ư nghĩa  những đường đối  tôn giáo cho chính xác,  th́ chúng ta  cũng nên  khảo cứu  sự hiểu biết của các học giả ngoại quôc  về những con đường nêu trên như thế nào, bởi lẽ mặc dù Phật giáo và Nho giáo  nhập vào nước ta hai chục thế kỷ,  nhưng ư nghĩa nguyên thuỷ  của giáo  lư  vẫn c̣n  bị  hiểu một cách mơ hồ,  bởi lẽ dịch giả thời xưa chưa nắm vững giáo  lư.   Cũng  thế,  mặc dù Thiên Chúa Giáo nhập vào Việt Nam  gần 5 thế kỷ, có thể ư nghĩa  đường lối giáo lư  mà giáo dân vẫn c̣n lĩnh hội mơ hồ v́ dịch giả  chưa nắm vũng ư nghĩa chăng.

 

 Khảo cứu cho thấy rẳng :

   Từ ngữ   Chính   (  của  các từ ngữ   Chính Ngữ Chính Mạng, Chính nghiệp, và Chính Danh)=   Right

Right:   morally good, justified, acceptable

           Synonyms:  just, fair, proper, good, upright, righteous, virtuous, moral, ethical, honorable, honest)  

 

  Từ ngữ Chính Trực hay Công Chính =    Righteous  ( right and just)

Righteous:   Morally right, justifiable, virtuous  

                     ( synonyms:  good,  just, upright, decent)

  Righteousness  : behavior that  is morally justifiable or right

                          Synonyms: privilege advantage, authority.

 

  Theo  ư nghĩa quốc tế th́ Đức Phật  giải thích   các từ ngữ  như sau

 

       -     Chính Ngữ    ( Right  Speech )

.Buddha explained right speech as follows:

 1. to abstain from false speech, especially not to tell deliberate lies and not to speak deceitfully,

 2. to abstain from slanderous speech and not to use words maliciously against others,

 3. to abstain from harsh words that offend or hurt others, and

 4. to abstain from idle chatter that lacks purpose or depth. Positively phrased, this means to tell the truth, to speak friendly, warm, and gently and to talk only when necessary

     -     Chính Mạng   ( Right Action)

   The principle is explained in terms of abstinence:

1.      to abstain from harming sentient beings, especially to abstain from taking life (including suicide) and doing harm intentionally or delinquently,

2.     to abstain from taking what is not given, which includes stealing, robbery,

       fraud, deceitfulness, and dishonesty, and

      3-  to abstain from sexual misconduct.

Positively formulated, right action means to act kindly and compassionately, to be honest, to respect the belongings of others, and to keep sexual relationships harmless to others

 

      -    Chính Nghiệp (Right livelihood)

 

       Right livelihood means that one should earn one's living in a righteous way and that wealth should be gained legally and peacefully.

 The Buddha mentions four specific activities that harm other beings and that one should avoid for this reason:

   1.    dealing in weapons,

   2.    raising animals for slaughter as well as slave trade and prostitution),

   3-   working in meat production and butchery, and

   4.   selling intoxicants and poisons, such as alcohol and drugs.

 

Furthermore any other occupation that would violate the principles of right speech and right action should be avoided.

 
   

      -    Chính danh  ( right path)

,   Confucianism is based on the idea of 'love' and 'compassion' as two prime virtues in life., Confucius emphasized that whatever be the circumstances we find ourselves in, we always have a choice to choose the right or wrong path. If each component or individual of a society performs his part efficiently, by choosing the right path, the society will be in harmony.

Confucius specifies the five important relationships that an individual is a part of. If he maintains each of those relationships dutifully, the society will stabilize and prosper automatically.

·                                 King to subject

·                                 Father to son

·                                 Husband to wife

·                                 Older brother to younger brother

·                                 Friend to friend

 

        -    Công chính, chính trực ( Righteous or   right and just)

 The Lord  says: the time is coming when I choose  as  king  a  righteous descendant of David. That king will rule wisely and do what is right and just throughout the land, When  he is king, the people of Judah will be safe and the people of Israel will live in peace,   ( Jeremiah 23:5)

 
   

      

      III-    Người Việt  cần thấu suốt  

           Ư nghĩa các đường lối giáo lư  về  Chính Ngữ, Chính Mạng Chính Nghiệp,

                     Chính Danh,   và Công Chính  như sau:

 

  Về chánh Ngữ

         -đừng nói sai, đừng chủ ư nói dối ,   đừng nói lời lừa gạt

         -đừng nói lời phỉ báng và vu oan, đừng  nói lời ác ư

         -đừng nói lời khó nghe làm mất ḷng  chạm ḷng tự ái của kẻ khác

         -tránh bép xép nói lời nông cạn. 

         -Hăy cố gắng  nói sự thật, nói thân mật, ấm áp, dịu dàng,  chỉ nói khi cần thiết

 Về chánh mạng

      - đừng  tự t ử, đừng giết người, đừng chủ ư  hại đến sinh mạng của kẻ khác

      -đừng tước đoạt những ǵ của kẻ khác: đừng trộm cắp, gian lận, lừa gạt, lấy của cải cách bất

                      lương

      -đừng gian dâm, hiếp dâm,  tà dâm. 

      -Hăy cố  liên hệ nam nữ  tốt đẹp không  làm ǵ tổn thương  cho nhau                   

      -Hăy  nhă nhặn, trắc ẩn, lương thiện, tôn trọng  của cải và bất cứ  ǵ thuộc về người khác

 
   

 Về chánh nghiệp

     -tránh nghề  xử dụng   vơ khí

     -tránh nghề  nuôi loài vật để  giết ,  nghề  buôn bán   nô lệ,

     -tránh nghề  măi dâm

     -tránh nghề  sản xuất   thịt, nghề  đồ tể  giết loài vật, nghề buôn bán thịt trâu ḅ   

           và gia súc

      -tránh  nghề   buôn bán  rượu thuốc ma tuư và các chất độc   

     -Tránh làm các nghề  phạm đến  chánh  ngữ  và chánh mạng

Đường lối cải tạo xă hội qua   Chánh  ngữ, chánh Mạng, Chánh nghiệp có thể tóm lại   trong 10 hạnh lành  mà người Phật Tữ nên thi hành trong cuộc sống hàng ngày.

 

   Đây là mười hạnh lành:

     a- Thân có 3 hạnh:

                      1 -không sát sanh mà phóng sanh 

                       2 -không trôm cướp mà bố thí ,

                       3 -không tà dâm mà đoan trang

    b-  Khẩu có 4 hạnh:

                       4 -không nói dối mà nói thiệt

                       5 -không nói điều chia rẽ mà nói lời ḥa giải

                       6 -không nói lời thô ác mà nói lời ôn hoà nhă nhặn

                       7 - không nói lời thêu dệt mà nói lđiều chắc đúng 

 

   c-Ư có 3 hạnh:

         8  -không có ḷng tham lam bủn xỉn mà sanh ḷng rộng răi bố thí 

         9 -không có ḷng hờn giận ghen mà  sanh ḷng tùy hỉ xót thương

       10 -không có ḷng si mê tà kiến mà sanh ḷng sáng suốt hiểu biết chân chính

   Đây là  Bảng    Mười hạnh lành

1161

 
   

 Đạt được 10 hạnh lành , th́ con người có Tâm Phật.  Nếu ḿnh đă có Tâm Phật, th́ Tâm ḿnh chẳng những giáo hóa ḿnh, mà  c̣n giáo hóa những người chung quanh ḿnh. Khi đó xă hội con người sống trong ḥa b́nh và hạnh phúc.

Thử   dùng  10 hạnh lành của Phật Giáo mà đối chiếu với đường lối cai trị của  các nhà lănh đạo chính quyền Xă hội Chủ Nghĩa Việt Nam, th́ chúng ta thấy ǵ ?

Có ai  nêu ra được điểm nào tốt khách quan  trong lănh vực chính quyền Xă hội Chủ Nghĩa  giáo hóa quần chúng Việt  hầu mong đem lại  cuộc sống hạnh phúc  cho  xă hội Việt không ?  Thật khó mà tỉm thấy.

 Chắc chắn  một điều là   nếu   nh́n đến  những  sự thối nát tham nhũng gian lận cướp của giết người…… th́  sự thể  xẩy ra hàng ngày trên đất nước Việt quá là nhiều mà kể ra không xiết..  Xin phép liệt kê ra vài trường hợp.

 
 

 

  Kế hoạch cướp chó ngay giữa thanh thiên bạch nhật.

Bọn cướp dùng dây phanh làm một cái tḥng lọng và tung vào cổ chó, trong khi kẻ đằng trước  ngồi  xe  rú ga.  Con chó chống cự lại đến mức tất cả chân của nó trượt trên đường,bật máu, sau đó nó quỳ xuống, đầu gối lết trên mặt đường đá khô khốc, máu bật ra và nước mắt chảy. Khi lịm đi th́ bọn cướp giật lên, ôm ngang người và bỏ chó vào bao tải.

Chủ  con  chó nh́n thấy liền lấy xe máy phóng lao theo, rượt theo. Bọn trộm chó dừng xe, rút kiếm ra và vẫy chủ con chó lại. Thương chó lắm, nhưng chủ con chó đành lau nước mắt và quay xe.

Trong hai năm qua  có ít nhất 15 người trộm chó  đă tử vong sau những vụ đánh hội đồng. Vụ  trọm chó lên đến  hàng trăm người, có cả người già bị giết và bị đốt cháy cùng với xe gắn máy ở Việt Nam.     Bần cùng sinh đạo tặc, th́ bần cùng sinh cẩu tặc là chuyện đương nhiên.  Nhưng nếu luật pháp không khá dễ dàng với việc cẩu tặc như nhận định của dân mạng và nếu các quan chức và cảnh sát  đều không nhận hối lộ  như một  nhận định của một nghị sĩ Thái Lan th́  cẩu tặc và dân buôn lậu chó  cũng sẽ không c̣n đường sinh sống.
 
   

  Gian lận điểm thi ở Nam Đàn 2 (Nghệ An)

     Vào năm 2006, điểm thi Nam Đàn 2 (Nghệ An) được gọi là "Điểm loạn thi" do người dân ném phao thi vào cho con đến mức hỗn loạn.

Do họ bọc tờ giấy đáp án vào đá rồi ném nên có người đă bị thương. Thậm chí trước ngày thi nhà trường đă phải tháo cả mái tôn nhà để xe của học sinh xuống, "v́ nếu không tháo th́ dân (phụ huynh) sẽ nhảy vào giẫm nát mất" khi t́m cách ném phao thi cho con.

"Giám thị không dám làm căng v́ sợ người nhà thí sinh hành hung. Các giáo viên đến đây phải ăn ở trong dân, từ trường muốn ra bên ngoài chỉ có hai con đường nhỏ. Nếu họ làm nghiêm túc rất dễ bị trả thù v́ tại đây từng diễn ra việc người nhà thí sinh ném đá hành hung giám thị, thậm chí đánh cả công an bảo vệ"- ông Nguyễn Công Trị, chủ tịch hội đồng thi ở đây đă kể trong bản tường tŕnh như vậy.

75 giáo viên coi thi ở đây thừa nhận họ chịu sức ép từ bên ngoài nên sợ, không dám bảo vệ pḥng thi nghiêm ngặt   ( tài liệu do một nhà báo sống tại TP HCM.)

 

 C̣n Đường lối cải tạo xă hội  của Khổng  Giáo như thế nào?

 

 Thuyết chính danh

 

     Hơn hai ngàn năm trước, Khổng Tử đă đặt ra Thuyết chính danh.  Thực chất của  chính danh :  quân quân, thần  thần phụ phụ, mẫu mẫu tử tử  có nghĩa: vua ra vua, tôi ra tôi, cha ra cha , mẹ ra mẹ, con ra con.  Đó là tinh thần trách nhiệm. Không có tinh thần trách nhiệm và không hoàn tất được tinh thần trách nhiệm, th́ không có người nào xứng đáng với danh vị và chức vị cả. Vua sẽ không c̣n là vua. Bởi vậy những tên Kiệt tên Trụ bị giết  chết không phải là vua mà là những tên ăn cướp.

Nếu đem ứng dụng  thuyết chính danh của Khổng Tử vào t́nh h́nh chính trị Việt Nam hiện nay, chắc người ta  sẽ phát hiện lắm chuyện thú vị.   Về  điểm này, Tiến sĩ  Nguyễn Hưng Quốc kể về trường hợp Vinashin như sau:

 

Vinashin là tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ do nhà nước quản lư được thành lập năm 1996 với số vốn đầu tư ban đầu là 450 triệu Mỹ Kim, chính phủ hoàn toàn ủng hộ các dự án liều lĩnh và điên rồ ấy. Thủ Tướng  Nguyễn Tấn Dũng kư duyệt. Chủ Tịch nhà nước  Trần Đức Lương khen ngợi.  Các đồng chí đă táo bạo cần táo bạo nữa, đă tăng tốc cần tăng tốc nhanh hơn nữa để đưa ngành  công nghiệp đóng tàu của nước ta ngang tầm với các nước  tân tiến.

Muốn tham vọng  ấy thành hiện thực th́ phải có tiền.

Người ta đi vay các ngân hàng . Vay ngân hàng không đủ ư ? Th́ nhà nước phát hành 750 triệu Mỹ Kim trái phiếu trên thị trường tài chánh quốc tế với lăi xuất 7,12 % mỗi năm để cho  có tiền  cho Vinashin  làm vốn.  Trong khi đó các dự án  kế tiếp nhau thất bại và thua lỗ.   Lỗ th́ lại đi vay nợ tiếp.  Cứ thế kéo dài cả mấy năm trời.

 
 

 

Gần đây mọi người mới bật ngửa khi biết  được sự thật .. Vinashin mắc nợ đến gần 90.000 tỉ đồng  ( tương đương với khoảng 4,5 tỷ Mỹ Kim) và không có khả năng chi trả. 

Ai chịu trách nhiệm về những món nợ khổng lồ do lối làm ăn liều lĩnh  đến điên rồ  như thế?   Dĩ nhiên  trước hết phải kể đến Hội đồng quản trị của Vinashin.  Trong các kỳ họp Quốc Hội vào cuối tháng 11 vừa qua, tất cả các bộ trưởng đều tuyên bố ḿnh vô trách nhiệm.

 Bộ trưởng  Bộ tài chánh  Vũ văn Ninh đơn vị trực tiếp kư giấy cho Vinashin vay tiền (ít nhất là một phần) tuyên bố không có trách nhiệm.

Bộ trưởng  Bộ Giao thông Vận tải  Hồ Nghĩa Dũng đơn vị trực tiếp  quản lư Vinashin   cũng tuyên bố không có trách nhiệm.     Bộ trưởng  Bộ  Kế Hoạch và Đầu Tư  Vơ Hồng Phúc đơn vị chịu trách nhiệm  chính trong việc phê chuẩn các dự án của Vinashin tuyên bố : Chúng tôi không có trách nhiệm ǵ mà phải chịu trách nhiệm.

 Chỉ có Thủ Tướng  Nguyễn Tấn Dũng là nh́n nhận “ là người đứng đầu, tôi nhận trách nhiệm đó.   Xin báo cáo các việc kiểm điểm sẽ không làm qua loa mà làm nghiêm túc, đúng quy tŕnh của Đảng, Nhà Nước, tôi khẳng định điều đó. Kết luận kiểm điểm sẽ được c ông khai.

 
   

Ở đây có mấy vấn đề chính

Thứ nhất tại sao trước một việc nghiêm trọng như vậy mà lại không có bộ trưởng nào chịu trách nhiệm hết vậy? Người nào cũng viện cớ là luật thế này luật thế nọ để chạy tội. Vậy, hệ thống  luật pháp ở Việt Nam như  thế nào mà ngay cả những vấn đề cơ bản và quan trọng như vậy vẫn chưa có hoặc chưa đủ rơ ràng để những người có quyền nhất lại không bị ràng buộc bởi trách nhiệm nào cả.

Thứ hai, nếu nguyên nhân chính là ở hệ thống luật pháp th́, một, tại sao chính quyền Việt nam lại không thiết lập được một hệ thống luật pháp hoàn chỉnh dù họ cầm quyền đả hơn nửa thế kỷ, hai, bây giờ họ phải làm ǵ để bổ sung hệ thống luật pháp ấy nhằm  tránh những hành động chạy trốn trách nhiệm ở những người có quyền lực cao nhất nước như thế?

 

C̣n Đường lối cải tạo xă hội  của Thiên  Chúa Giáo như thế nào?

 

Thiên Chúa Giáo áp dụng đức Công chính ( chính trực ) mà Chúa Giêsu Kitô  rao giảng vào việc giáo dục xă  hội .  Giáo điều về đức Công chính  được chép trong Phúc Âm Thánh Matthêu chương 5 :

 Câu 1: Phúc thay ai khát khao nên người công chính, v́ họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả ḷng 

Câu 2:  Phúc thay ai bị bách hại v́ sống  công chính  v́ nước Trời là của họ.

 
   

Các  học giả chú giải  rằng

về mặt  cá nhân ,  người công chính th́  giữ luật lệ, bố thí và  sống đời sống hợp luân lư và đạo đức thánh thiện, 

-c̣n về mặt xă hội,  những  người công chính có những tương quan tốt lành với nhau, sống công bằng với nhau,  giúp đỡ nhau về mặt tinh thần và vật chất tạo hạnh phúc cho nhau.   Đức công chính xă hội là thái độ yêu thương. Thái độ này không hướng  về việc làm  thỏa măn  những ước muốn cá nhân mà đặt chúng đàng sau tinh thần sống dấn thân cho phẩm giá của anh chị em nghèo nhất trong xă hội.    Đức công chính xă hội  thực thi  giới răn căn bản  của đạo : Mến Chúa Yêu  Người:  Mến Chúa th́ phải yêu người.  Có Yêu Người th́  mới mến Chúa.

Đức Công chính Xă hội mà Thiên Chúa Giáo  rao giảng  đă bị   những nhà lănh đạo  chính quyền Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam gạt bỏ  không thèm đếm xỉa nên mới có hiện tượng Cá chết  tại Vũng Áng giết Vùng biển Trung Phần.  

Tin tức   quốc nội và quốc ngoại nhận định rằng:

Việc các khu công nghiệp nước ngoài, tuyệt đại đa số của Người Tàu đă thải chất độc trực tiếp vào môi sinh hiện nay (2016) tại Vũng Áng đă giết Vùng Biển Trung Phần, đă hết sức gây phẫn uất cho người dân cả Ba Miền Đất Nước. Các trang mạng xă hội đang sục sôi kết án Nhà Cầm Quyền Việt Nam vô trách nhiệm, tham nhũng, dốt nát khi phải trả lời về Đại Họa Môi Sinh tại Vũng Áng – Hà Tĩnh.

Sự kiện Đại Họa Môi Sinh – Cá Chết Hàng Loạt tại khu công nghiệp Vũng Áng   là do chính quyền hợp tác với các khu công nghiệp để  hưởng lợi cho Đảng,  mà bất chấp  những thiệt hại  gây ra  cho nông nghiệp nhất là  ngư nghiệp của đ ại đa s ố  quần  chúng  ở  tỉnh Hà Tĩnh và  các tỉnh lận cận

Dân Tộc Việt Nam sống nhờ Đất & Nước (Đất Nước), 80% là Nông Dân và Ngư Dân. Nông Dân th́ bị cướp ruộng đất, Ngư Dân đánh cá xa bờ th́ bị hải tặc “Tàu Lạ” truy bức, cướp bóc và cả mất mạng, ngư dân đánh cá gần bờ th́ nay cá chết hàng loạt phơi trắng bờ biển Trung Phần, hoặc cá bị nhiễm độc nặng mà dân ta vẫn phải ăn.

Thưa đồng bào, nh́n vào những sự kiện và qua những nhận định trên chúng ta không thể trông chờ vào sự cải thiện của Nhà Cầm Quyền Đảng CSVN mà cần phải liên kết tạo sức mạnh đ̣i lại Quyền Sống cho ḿnh và con cháu.

 
 

CÁ 3.jpg

Kết luận: Giải pháp duy nhất  để làm cho  nước Việt Nam: Độc lập -Tự Do Hậnh Phúc , th́ nước này phải trở lại có một nển văn hóa  hữu thần tôn trọng  những giá trị tôn giáo như vừa tŕnh bày. .

Bài  sưu tầm của PXK