Bản dồ Việt  các thời đại    (2)

 

   

               Sứ quân bị dẹp th́  Nhà Đinh  ( Đinh Tiên Hoàng)

 
   

         

Nhà Tiền Lê (Lê Đại Hành)         ---Nhà Lư ( Lư Công Uẩn)

 

       

 Nhà Lư (LưChiêuHoàng) nhường ngôi choTrần Cảnh->Nhả Trần(TrẩnTháiTôn)