10 đặc điểm của người Việt

                                                     (Viện nghiên cứu  xă hội Mỹ đánh giá

   

                

1.     Cần cù lao động, nhưng dễ thỏa măn

2.     Thông minh, sáng tạo, khi phải đối phó với những khó khăn ngắn hạn, nhưng thiếu những khả năng suy tư dài hạn và linh hoạt

3.     Khéo léo, song không duy tŕ đến cùng, ít quan tâm đến sự ḥan hảo.

4.     Vừa thực tế vừa có lư tưởng, nhưng lại không phát huy được xu hướng nào thành những nguyên lư.

5.     Ham học hỏi, có khả năng tiếp thụ nhanh, nhưng ít khi học sự việc từ đầu đến cuối, nên kiến thức không có hệ thống hay căn bản. Ngoài ra, người Việt không học v́ lợi ích của kiến thức (lúc nhỏ học v́ gia đ́nh, lớn lên học v́ sĩ diện hay v́ những công việc tốt). [when small, they study because of their families; growing up, they study for the sake of prestige or good jobs]

6.     Vui vẻ cởi mở và hiếu khách nhưng sự hiếu khách của họ không kéo dài.

7.     Tiết kiệm, nhưng nhiều khi hoang phí v́ những mục tiêu vô nghĩa (v́ sĩ diện hay muốn phô trương). [to save face or to show off].

8.     Có tinh thần đ̣an kết, tương thân, tương ái, song hầu như chỉ trong những ḥan cảnh khó khăn, bần hàn.  C̣n trong điều kiện sống tốt hơn,giàu có hơn th́ tinh thần này rất ít xuất hiện.

9.     Yêu ḥa b́nh nhẫn nhịn, song nhiều khi lại hiếu chiến, háu thắng v́ những lư do tự ái, lặt vặt, đánh mất đại cuộc.

10.  Thích tụ tập, nhưng lại thiếu tính liên kết để tạo ra sức mạnh (cùng một việc 1 người làm th́ tốt, mà 3 người làm th́ kém, và 7 người làm th́ hỏng).[one person can complete a task excellently; 2 people do it poorly, and 3 people make a mess of it].

          LUAN NGUYEN VO  sưu tầm