Phật Giáo Ḥa Hảo

 

Các tín hữu  Phật Giáo Ḥa Hảo tin Trời là Đấng Hóa Công, và tin rằng  con người có linh hồn, mà linh hồn th́ bất tử. Họ gọi Trời là Đức Ngọc Hoàng, Đấng có quyền  thưởng phạt . Đây hai câu Sấm giảng chứng minh

Đức Ngọc Hoàng  mở cửa Thiên Môn

Đặng ban thưởng  Phật Tiên với Thánh

(Quyển 2 nhan đề Kệ dân người khùng)

   -----             

Dương  trần tội ác liên miên

                        Sau xuống huỳnh tuyền  Địa Ngục khó ra

(Sấm giảng  quyển 2 : nhan đề: Khuyên người đời tu niệm)

Đạo chủ trương  rằng luân hồi là qui luật Trời  định cho những  người có cuộc sống mê vọng, tham sân si  Những  người  này sau khi chết,  linh hồn phải luân hồi, tái sinh làm kiếp người lần nữa. Nếu giác ngộ, th́ được Trời thưởng  ở Thiên Môn với Trời

Đối với cha mẹ ông bà  và Tổ Tiên, th́ PGHH đề cao Đức Hiếu Thảo

Phật Trời yêu kẻ nhu ḿ

                    Trọng cha yêu Chúa  kính v́ tổ  tông

(Sấm giảng quyển 1 : nhan đề: Khuyên người đời tu niệm)

Ñöôøng loái Tu Thaân cuûa  Phaät Giaùo Hoøa Haûo

PGHH lấy  Bát Chánh Đạo của Đức Phật Thích Ca  làm con đường tu thân, tu thân để  chu toàn  Đức Hiếu Thảo, tu thân để thoát luân hồi về với Trời

Bát Chánh Đạo của Đức Phật gồm  8 điều

 

1-Chánh kiến

2-Chánh tư duy

3-Chánh nghiệp

4-Chánh Tin Tấn

5-Chánh mạng

6-Chánh ngữ

7-Chánh niệm

8-Chánh định

 
    

    Cao Đài Giáo

  Đạo hữu tin Trời là Đấng  Hóa Công nắm trọn số phận con người, có thể thưởng phạt con người.  Họ gọi Trời là Đấng Cao Đài là có ư nhấn mạnh rằng Trời ngự chỗ cao nhất trong vũ trụ nh́n con người và vạn vật  sinh hoạt như thế nào. Biểu tượng  của Đạo là Thiên Nhăn ( Mắt Trời) nhắc nhở cho con người nhớ rằng không ǵ ở trần gian mà Trời không biết.

Đạo dạy rằng Lương Tâm chính là linh hồn con người, linh hồn là phần Chân linh của Trời, linh hồn bất diệt, chí thánh có nhiệm vụ d́u dắt tâm hồn và xác thân hành động  theo lẽ phải. Đạo dạy rằng có chỗ vô h́nh  dành cho các thần thánh và tổ  tiên ở, sau khi đă sống cuộc đời trọn vẹn theo thiên ư của Trời, c̣n Luân Hồi thống khổ  là h́nh phạt cho những ai sống  cuộc đời trái với thiên ư của Trời, luân hồi chỉ trong kiếp người thôi, tâm hồn và xác thân  bị luân hồi, c̣n linh hồn  bất tử  ở ngoài ṿng luân hồi v́ là một phần chân linh  cũaTrời.

Nếu muốn thoát khỏi luân hồi th́  con người phải thờ phượng Trời  dưới h́nh thức lễ bái và kinh nguyện, giữ lời giáo huấn của Đức Cao Đài, giáo huấn này được  Cao Đài mặc khải cho các vị sáng lập đạo qua  đàn cầu cơ, và sống luân lư bằng cách chu toàn những bổn phận đối với ḿnh, gia đ́nh, xă hội và nhân loại,  ái nhân ái vật .

 

*Tôn kính Tổ Tiên: Chữ Hiếu được đề cao trong đạo.

 Đạo đề  cao sự  tu thân

Tu thân phần nhân đạo :chu toàn  chữ Hiếu chu toàn bổn phận đối với gia đ́nh  và xă  hội, làm lành lánh dữ , thương yêu.

Tu thân phần thiên đạo thiền định, diệt tham sân si.