EM HỌC VẦN - Phần mở đầu
Dựa theo bản chính của Bộ Quốc Gia Giáo Dục Việt Nam Cộng Hoà xuất bản.
Chúng tôi chỉ t́m được từ trang 12 trở đi. Thành thật xin lỗi quư độc giả.

---------------o0o-----------------

hinhbia

loinoidau

hinhbia

p20

p20

p20

p20

p20

                        EM HỌC VẦN - Phần 1
Dựa theo bản chính của Bộ Quốc Gia Giáo Dục Việt Nam Cộng Hoà xuất bản

---------------o0o-----------------

hinhbia

loinoidau

 

 
 

 

 

hinhbia

p20

p20

p20

p20

p20

p20

 

p20

p20

p20

EM HỌC VẦN - Phần 2
Dựa theo bản chính của Bộ Quốc Gia Giáo Dục Việt Nam Cộng Hoà xuất bản

---------------o0o-----------------

p20

p20

hinhbia

p20

p20

p20

p20

p20

p20

p20

 

EM HỌC VẦN - Phần 3
Dựa theo bản chính của Bộ Quốc Gia Giáo Dục Việt Nam Cộng Hoà xuất bản

---------------o0o-----------------

p20

p20

hinhbia

p20

p20

p20

p20

p20

p20

p20

 

EM HỌC VẦN - Phần 4
Dựa theo bản chính của Bộ Quốc Gia Giáo Dục Việt Nam Cộng Hoà xuất bản

---------------o0o-----------------

p20

p20

hinhbia

p20

p20

p20

p20

p20

p20

p20 
 
 

 

 

EM HỌC VẦN - Phần 5
Dựa theo bản chính của Bộ Quốc Gia Giáo Dục Việt Nam Cộng Hoà xuất bản

---------------o0o-----------------

p20

p20

hinhbia

p20

p20

p20

p20

p20

p20

p20

EM HỌC VẦN - Phần 6
Dựa theo bản chính của Bộ Quốc Gia Giáo Dục Việt Nam Cộng Hoà xuất bản

---------------o0o-----------------

p20

p20

hinhbia

p20

p20

p20

p20

p20

p20

p20

EM HỌC VẦN - Phần 7
Dựa theo bản chính của Bộ Quốc Gia Giáo Dục Việt Nam Cộng Hoà xuất bản

---------------o0o-----------------

p20

p20

hinhbia

p20

p20

p20

p20

p20

p20

p20

 
 

EM HỌC VẦN - Phần 8
Dựa theo bản chính của Bộ Quốc Gia Giáo Dục Việt Nam Cộng Hoà xuất bản

---------------o0o-----------------

p20

p20

hinhbia

p20

p20

p20

p20

p20

p20

p20

EM HỌC VẦN - Phần 9
Dựa theo bản chính của Bộ Quốc Gia Giáo Dục Việt Nam Cộng Hoà xuất bản

---------------o0o-----------------

p20

p20

hinhbia

p20

p20

p20

p20

p20

p20

p20

EM HỌC VẦN - Phần 10
Dựa theo bản chính của Bộ Quốc Gia Giáo Dục Việt Nam Cộng Hoà xuất bản

---------------o0o-----------------

p20

p20

hinhbia

p20

p20

p20

p20

p20

p20

p20

 
 

EM HỌC VẦN - Phần 11
Dựa theo bản chính của Bộ Quốc Gia Giáo Dục Việt Nam Cộng Hoà xuất bản

---------------o0o-----------------

p20

p20

hinhbia

p20

p20

p20

p20

p20

p20

p20

---------------(c̣n tiếp)----------------

EM HỌC VẦN - Phần 12
Dựa theo bản chính của Bộ Quốc Gia Giáo Dục Việt Nam Cộng Hoà xuất bản

---------------o0o-----------------

p20

p20

hinhbia

p20

p20

p20

p20

p20

p20

p20

---------------(c̣n tiếp)----------------

EM HỌC VẦN - Phần 13
Dựa theo bản chính của Bộ Quốc Gia Giáo Dục Việt Nam Cộng Hoà xuất bản

---------------o0o-----------------

p20

p20

hinhbia

p20

p20

p20

p20

p20

p20

p20

EM HỌC VẦN - Phần 14
Dựa theo bản chính của Bộ Quốc Gia Giáo Dục Việt Nam Cộng Hoà xuất bản

---------------o0o-----------------

p20

p20

hinhbia

p20

p20

p20

p20

p20

p20

p20

 
 

EM HỌC VẦN - Phần 15
Dựa theo bản chính của Bộ Quốc Gia Giáo Dục Việt Nam Cộng Hoà xuất bản

---------------o0o-----------------

p20

p20

hinhbia

p20

p20

p20

p20

p20

p20

p20

p20

p20

 

· 

·  Video em học vần tiếng Việt - Phần 1

·  Video em học vần tiếng Việt - Phần 2

·  Video em học vần tiếng Việt - Phần 3

·  Video em học vần tiếng Việt - Phần 4

·  Video em học vần tiếng Việt - Phần 5