Ngôn Ngữ Việt

Bàn về ngôn ngữ Việt, xin  độc giả   đọc:

 

       + Tiếng nói dân tộc Việt                           Propagators of  Quốc ngữ :

 

         +  Chữ viết tiếng Việt                                           - Trương Vĩnh Kư

                                                                                              +Nhà giáo dục yêu nước  Việt

   

         +  Chữ Nôm                                                           -  Phạm Quỳnh

 

         +  Chữ Quốc Ngữ                                            Founder of Quốc ngữ :

       

         +  Kỷ nhiệm bỏ Nho nhận Quốc Ngữ                      - Alexander de Rhodes

  

         +  Tiếng Việt nhu cầu bảo tồn bản sắc  dân tộc

 

        +   Tiếng Việt trải qua  thời gian

 

         +   Tiếng Việt ngày nay                            

 

         +   Tiếng Việt HỒN VIỆT

 

         +   40  Năm Tiếng  Việt  Hải Ngoại

 

 
 

 

       + Tiếng Việt  SÀIG̉N

 

       +  Ngôn ngữ SÀIG̉N

 

        + Cái giọng SÀG̉N                          

        

         + Thổ âm   Bắc Trung Nam      

        

         + Thổ   âm   Bắc -Nam

 

         +  Giọng nói  ba miền    Bắc Trung Nam

 

         +Tiếng Việt phong phú và đa dạng

 

     + Thổ âm và Giọng Bắc Trung Nam