Storm at Moor, Oklahoma    May 20/2013

Trước khi coi video,  xin xem   bản đồ vẽ  đường đi của tornado  dưới đy

ci  miệng của ống vi  rộng  1.7 mile or 2,89 km

tuyến đường tornado qut  di 17 miles or 28,90 km