Nữ Thủ-tướng Úc JULIA GILLARD trả lời

                  những người Hồi-giáo  đang sống trên nước Úc

                            muốn sống  theo luật Sharia thuộc đạo Hồi....

 

Prime Minister Julia Gillard - Australia

Thủ tướng Julia Gillard – Úc (2010-2013)

 

View photo in message

Muslims who want to live under Islamic Sharia law were told on Wednesday to get out of Australia , as the government targeted radicals in a bid to head off potential terror attacks.

Những người Hồi giáo muốn sống theo quy định của pháp luật Sharia của Hồi giáo đă được cho biết vào hôm thứ Tư là hăy rờkhỏi nước Úc, chính phủ nhắm mục tiêu các gốc tự do trong nỗ lực để đứng đầu với tiềm năng tấn công khủng bố.

 
   

Separately, Gillard angered some Australian Muslims on Wednesday by saying she supported spy agencies monitoring the nation's mosques. Quote: 'IMMIGRANTS, NOT AUSTRALIANS, MUST ADAPT... Take It Or Leave It. I am tired of this nation worrying about whether we are offending some individual or their culture. Since the terrorist attacks on Bali , we have experienced a surge in patriotism by the majority of Australians.'

Cá biệt, Gillard tức giận với một số người Hồi giáo Úc nói hôm thứ Tư rằng Bà ủng hộ các cơ quan gián điệp theo dơi nhà thờ Hồi giáo của Quốc Gia. Trích dẫn: “Người nhập cư, không phải người Úc, phải NHẬP TỤC ... Chịu th́ ở, không chịu th́ hăy Rời khỏi nơi đây. Tôi quá mệt mỏi về vấn đề quốc gia của chúng ta măi lo lắng về việc liệu chúng ta có đụng chạm một số cá nhân hoặc văn hóa của họ. Kể từ khi khủng bố tấn công Bali, chúng tôi đă có rút tỉa kinh nghiệm về sự biến đổi trong tinh thần yêu nước của phần lớn người Úc. "

'This culture has been developed over two centuries of struggles, trials and victories by millions of men and women who have sought freedom.'

'Văn hóa của quốc gia này đă được phát triển qua hai thế kỷ với những cuộc đấu tranh, thử thách và chiến thắng của hàng triệu nam giới và nữ giới đă t́m thấy tự do.'

'We speak mainly ENGLISH, not Spanish, Lebanese, Arabic, Chinese, Japanese, Russian, or any other language. Therefore, if you wish to become part of our society, learn the language!'

'Chúng tôi dùng ngôn ngữ chính là Tiếng Anh, không là tiếng Tây Ban Nha, Lebanon, Ả Rập, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, hoặc bất kỳ ngôn ngữ khác. Do đó, nếu bạn muốn trở thành một phần của xă hội chúng tôi, hăy t́m học ngôn ngữ ấy!’

'Most Australians believe in God. This is not some Christian, right wing, political push, but a fact, because Christian men and women, on Christian principles, founded this nation, and this is clearly documented. It is certainly appropriate to display it on the walls of our schools. If God offends you, then I suggest you consider another part of the world as your new home, because God is part of our culture.'

Hầu hết người Úc tin tưởng vào Thượng Đế. Đây không phải là một số Kitô Giáo, thiên hữu, ảnh hưởng chính trị, nhưng mà là một thực tế, bởi v́ nam giới và nữ giới Kitô giáo, trên nguyên tắc của Kitô giáo, thành lập quốc gia này, và điều này có tài liệu dẫn chứng rơ ràng. V́ thế cho nên chắc chắn rất là thích hợp để hiển thị những điều đó trên các bức tường trong trường học của chúng tôi. Nếu Thượng Đế là điều xúc phạm bạn, th́ tôi đề nghị bạn hăy t́m một nơi nào trên thế giới xây dựng ngôi nhà mới của bạn, bởi v́ Thượng Đế là một phần trong nền văn hóa của chúng tôi.’

'We will accept your beliefs, and will not question why. All we ask is that you accept ours, and live in harmony and peaceful enjoyment with us.'

"Chúng tôi sẽ chấp nhận niềm tin của bạn, và sẽ không đặt câu hỏi tại sao. Điều chúng tôi yêu cầu là bạn phải chấp nhận niềm tin của chúng tôi, và sống trong sự ḥa hợp và yên ổn với chúng tôi.

 
 

 

'This is OUR COUNTRY, OUR LAND, and OUR LIFESTYLE, and we will allow you every opportunity to enjoy all this. But once you are done complaining, whining, and griping about Our Flag, Our Pledge, Our Christian beliefs, or Our Way of Life, I highly encourage you take advantage of one other great Australian freedom, 'THE RIGHT TO LEAVE'.'

"Đây là QUỐC GIA CỦA CHÚNG TÔI, ĐẤT CỦA CHÚNG TÔI, và LỐI SỐNG CỦA CHÚNG TÔI, và chúng tôi sẽ cho phép bạn có mọi cơ hội để tận hưởng tất cả những điều này. Nhưng một khi bạn đă phàn nàn, than văn, và tham lam về Quốc Kỳ Của Chúng Tôi, Cam Kết Của Chúng Tôi, Niềm Tin Kitô Giáo Của Chúng Tôi, hoặc Lối Sống Của Chúng Tôi, tôi khuyên bạn nên tận dụng tối đa lợi thế của quyền tự do cao cả khác của Người Úc, “QUYỀN RỜI KHỎI NƠI ĐÂY".

'If you aren't happy here then LEAVE. We didn't force you to come here. You asked to be here. So accept the country YOU accepted.'

Nếu bạn không cảm thấy hạnh phúc ở đây th́ RỜI NGAY. Chúng tôi không buộc bạn phải đến đây. Bạn xin phép đến ngụ nơi đây. V́ vậy, hăy chấp nhận quốc gia mà BẠN chấp nhận đến'